Mr. RAMDAS VISHWANATH SAWARBANDHE

Name : Mr. RAMDAS VISHWANATH SAWARBANDHE
Designation : LIBRARY ATTENDENT
Qualification : B.A., B.Lib
E-Mail : ramdas03@Gmail.com
M.No. : 9637782519
Specialization : ——–

Mr. KISHOR DAYARAMJI KURZEKAR

  Name : Mr. KISHOR DAYARAMJI KURZEKAR
Designation : SENIOR CLERK
Qualification : M.A.
E-Mail : KISHORDK07@GMAIL.COM
M.No. : 9423383733
Specialization : —–

Mr. BHAURAO DOMALUJI VAIDYA

Name : Mr. BHAURAO DOMALUJI VAIDYA
Designation : JUNIOR CLERK
Qualification : B.A., M.S.C.I.T.
E-Mail : BHAURAOVAIDYA76@GMAIL.COM
M.No. : 9673613469
Specialization : ——

Mr. NIKHIL MAHADEO SANGOLKAR

Name : Mr. NIKHIL M. SANGOLKAR
Designation : LABORATORY ASSISTANT
Qualification : B.Sc.,B.A.,M.A.
E-mail : nikhil.sangolkar@gmail.com
M.NO. : 9403320430
Specialisation : ———

Mr. MADHUKAR MANSARAM NIMBEKAR

Name : Mr. MADHUKAR MANSARAM NIMBEKAR
Designation : LABORATORY ATTENDANT
Qualification : B.A., B.Ed., M.Lib., M.S.C.I.T.
E-Mail : ——
M.No. : 9921399915
Specialization : ——

Mr. PRABHAKAR VASANTRAO BHANDEKAR

Name : Mr. PRABHAKAR VASANTRAO BHANDEKAR
Designation : LABORATORY ASSISTANT
Qualification : M.A., M.Lib, M.S.C.I.T.
E-mail : naitikprabhu@gmail.com
M.NO. : 9421734927
Specialisation : ———

SMT. SUSHMA NEMDEO GOMASE

Name : SMT. SUSHMA NEMDEO GOMASE
Designation : LABORATORY ATTENDANT
Qualification : M.A.
E-Mail : —–
M.No. : 7507636207
Specialization : —–

Mr.BHAGWAN MOHAN BANSOD

Name : Mr.BHAGWAN MOHAN BANSOD
Designation : LABORATORY ATTENDANT
Qualification : B.A.
E-Mail : —–
M.No. : 9403334358
Subject : —–

Mr. NAGESH SHRIRAM MASARAM

Name : Mr. NAGESH SHRIRAM MASARAM
Designation : LABORATORY ATTENDANT
Qualification : B.A., M.S.C.I.T.
E-Mail : NAGESHMASARAM@GMAIL.COM
M.No. : 9158395631
Specialization : —–

Mr. SUDHIR KARUJI MOHURLE

Name : Mr. SUDHIR KARUJI MOHURLE
Designation : PEON
Qualification : B.A.
E-Mail : —–
M.No. : 9049082363
Specialization : —–

Mr. BHARAT NAMDEO MESHRAM

Name : Mr. BHARAT NAMDEO MESHRAM
Designation : PEON
Qualification : B.A.
E-Mail : —–
M.No. : 9403242364
Specialization : —–

Mr. DHANRAJ ABHIMANYU DHOTE

Name : Mr. DHANRAJ ABHIMANYU DHOTE
Designation : PEON
Qualification : B.A.
E-Mail : ——
M.No. : 9420279434
Specialization : ——

SHRI YOGAJI T. PUSAM

Name : SHRI YOGAJI T. PUSAM
Designation : PEON
Qualification : —–
E-Mail : —–
M.No. : —–
Specialization : —–